.

शिव वन्दना


कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।

सदावसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥1॥

मन्दारमालाकु​लितालकायै कपालमालां​कितकन्धराय।

​दिव्याम्बरायै च ​दिगम्बराय नम: ​शिवायै च नम: ​शिवाय॥2॥

श्री अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहा​रिणे।

सच्चिदानन्दस्वरूपाय शंकराय नमो नम:॥3॥

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *